Fulfilment of World Civilization
global green transformation of integrated growth
Norsk Norwegian
add, klimakirke samspiller med klimafondet
ahimsa helse konstitusjons standard naturligvis
WORLD CONSTITUTION OF GLOBAL INTEGRITY
Gulf stream seams to stop up
Anand
global integrity and capital city experience, the exhibition
WORLD PEACE CAMPAIN
grønn betong revolusjon
Royal Anandam Hall of Nidaros
donate
Year of Global Integrity Celebration
 

add, klimakirke samspiller med klimafondet


her er ijulestjerned for mulig samspill for vinterjevndøgn markering med vegi julemåltid, fri gave til alle ved alles dugnad og spleising på gave og feiringen. Miljøvennlig karakter kan være en miljøvennlig bil med luftpute, fri pc mm

Klimakirkens møtepunkt med vårt foretagende i denne annonsen er etablering av AS ved klimafondet og et klimaskip, kanskje med tema flytende nordpol julenisee by. Fondet er ikke involvert ut over rutiner gjeldene for alle kirker, skoler, organisasjoner etc., alle er velkommen med på samspill ved standardiserte rutiner som ikke involver foretagendet i andres opplegg. Felles verdens og klimaforsvar må ha slikt utgangspunkt!
Dette er vår logo som perfeksjonert av Rajananand i sammenstilling av flere urgamle mystiske
tegninger fra jorda rundt. En vitenskapelig oppdagelse med matematisk perfeksjon som bevis på
originalitet og trolig original pyramide arkitektur kanskje mer enn 20 000 år gammel fra kulturen med
pyramider verden rundt. Denne gir arkitekturen og styrken i oppbyggingen av klimaskipet såvel. Et nytt
materiale er utviklet, kalt 2% fraktale kube materiale, hvor pilarene er satt sammen i en kube av ca
4000 mindre kuber, størrelse 2%. dvs om diameter er 108m og kubisk ramme er 100m høy og bred,
så er pilarene 2m brede satt sammen av rekker av kuber 2m høye og brede og disse kubene likedan,
satt sammen av kuber ca 4000 størrelse 2%, 0,04m høye og brede, ialt 16 millioner i større kube.
Dette kan gå ned til nano størrelse med kubiske rammer i karbon nano rør og pilarer kan styrkes med
massivt materiale rundt slik at de blir armeringsjern og eller med vegger. Systemet løser praktisk
anvendelse av karbon nano rør, hvis styrke er vanskelig å anvende og gir perfekt løsning på 3d
printing. Ja, hele klimaskip med miljøbyer og 12 km høye updraft towers kan 3d printes og i opplag108 000 stykk. Kjempeoppgave, men mest økonomiske måte trolig å realisere det minste antall av
skip og energi produserende enheter ved dette, som balanserer global oppvarming og trolig beste
måte å revolusjonere bygge industrien på i alle sammenhenger, 3d printing med fraktalekuber!
Superkomputer beregninger vil gi beste kombinasjoner av materialer, økonomi, og løsninger som
vegger, massive kuber, armeringsjernkuber og gjerne kube bøkser med vakuum inne i for
superisolasjon. Nyttig ved damp ballonger f.eks. og en åttekant løsning , ikke 5 kant som i fotball, gir
trolig perfekt organisering for flere lag uten kuldebroer, dvs en praktisk måte å anvende vakuum som
isolasjon i vegger og her duk for store ballonger. 100000 klimaskip vil trolig produsere mange ganger
så meget energi i året som man i dag forbruker og masse går med til å opprettholde hurtig transport
og produksjon av energien og av masse rent vann fra havvann ved fordampning og updraft towers
som kan ta ut vannet 12 km opp og transportere det til gårdsbruk og tanker for folk verden rundt i
store kule zeppelinere som tar en million tonn vann eler mer med seg. Guld Nilen er et slik prosjekt for
å frakte vann opp Nilen og løse konflikter rundt forbruket av Nilvannet mellom nasjoner og for å gjøre
Shara grønn. Vi kan ta over olje økonomien, nok penger til å ansette en milliard mennesker på god
ulands-lønn til å drive skipene, ca 10 000 stykker pr skip, 5000 på land i klimafond miljøbyer som
produserer mat til skipene og driver transportselskapet med mottak av og videreforsendelse i flygende
kuber. Vi har også vår patent på transport revolusjon på alle nivå fra småbil til kjempesvære løsninger
flere km lange både i lufta og på bakken i en kombinasjon av luftputefartøy, helikopter, fly, hvor kubens
tak er vinge og med fallskjerm slik at der er 3 uavhengige system som sikrer at en ikke detter ned, 2
kan svikte altså uten at en detter ned. Kombinasjonen synes særdeles praktisk og krever lite
infrastruktur da luftputefartøy som flyger... Flytting av varmluft fra havoverflaten og ut, nytte av
solenergi som ellers varmer opp havet, produksjon av skyer kan alene balansere global oppvarming
og stoppe uheldige tendenser som at metan frigis, Golfstrømmen er i ferd med å forsvinne og
lignende forhold som ikke er akseptabel risiko , mens der bare er en gradvis reduksjon av CO2
konsentrasjonen. For å realisere dette snarest har vi etablert en egen CO2 valuta, presentert på
engelsk på denne siden:
http://1008-108.webs.com/the-green-co2-currency
Globalt, intet politisk verdens demokrati fremmer global samling om spørsmål for integrering av
valutaen ved Global Bank, en av våre stiftelser. I Norge fremmer vi folkesamling for å nytte oljefondet
til klimaskip slik at norske borgere får 1 million kr hver til investering i et AS ved klimaskip, slik at man
også nytter timeshare på leilighet ved skipet ved eget AS. Spørsmål globalt kan være om iallfall i en
unntaksperiode på si 20 år nytter valutaen som ny guld standard ved at alle får en garantert
minsteinntekt og slik deler profitt fra energiproduksjon og ved at verdens smles om at kun integrert
vekst selskap hvor fondet har 50% av aksjekapitalen og profitten...
Det helhetsvitenskapelige foretagendet ble grunnlagt av Rajananand Dhananjaya i 1980 og fullbyrder
vitenskap ved enheten av vitenskap og som vitenskap, helhetsvitenskap, også en ny vitenskap.
Universitas, begrepet universitets Latinske rot, betyr snudd inn i et hele! Mens universitetene er mer
som fagskoler eller fagforeninger og splittet i fakultet, så inviterer vi universitetene til å opprette et
helhetsvitenskapelig fakultet av komparativ forskning studie slik at prosessen av å integrere de ulike
fagområder ved et universitet kan være i samordning med vårt felles enhetsbibliotek av integritet ved
det helhetsvitenskapelige foretagendet! Forsknings bibliotek inn i praktisk nytte her er klima biblioteket
av integrert vekst hvor isolert vekst i samfunnet på bekostning av helheten har resultert i ødeleggelse
av miljøet ved isolert vekst. Integrert vekst er integrering av helhetsvitenskap i samfunnet ved
biblioteket for enheten av vitenskap, en av våre stiftelser vi snart håper styres ved demokratisk
kontroll, rent intet politisk globalt demokrati ved Verdens Grunnlov / World Constitution of Global
Integrity! Denne representerer de universelle interesser for godt felleskap globalt nedfelt som
prinsipper i en grunnlov og for å forsvare at felleskapet ikke representerer noen andre verdier enn de
universelt akseptable fellesverdier. Vårt felles verdens og klimaforsvar integrerer forskningen inn i
enhetligjort utdannelse av global integritet, komparativ forsknings studie ved fakultetet eller biblioteket
for enheten av vitenskap, samt at man ikke kan bygge et globalt nettverk, et sikkerhets nett for alle,
som infrastrukturen for global integritet og eller verdens fred og samtidig ødelegge miljøet mens man
bygger infrastrukturen. Man rett og slett er nødt til å finne samarbeidsformer ved ren energi og ikke
forurensende transport osv og tilpasse seg det faktum at der er ubalanser man må ta hensyn til.
Fjerne verdens fattigdom, balansere hele klimaproblemet og fullbyrde potensialet for
kommunikasjonsteknologi, er kun biprodukter av å realisere global integritet i vårt humanitære,
vitenskapelige og miljø foretagende, det helhetsvitenskapelige. Så vi forbereder den største operasjon
tiltenkt globalt samarbeide noensinne og vil bygge 108 000 flytene byer og klimaskip som nyenasjoner og for kanskje 20 år ha en milliard mennesker i jobb ved disse og landbaserte klimabyer
også, ved bl.a. å ta over oljeøkonomien, ja om folk og verden så vil det! 12 km høye updraft towers,
km lange skip hvert med 1008 AS for bygge skipet, byen og en verden av global integritet. Største
operasjon noensinne innbyr vi til samspill om, enda det hele, hele operasjonen er innen det minimum
man må gjøre for å begynne å balansere global oppvarming, eller risikoen som følger med, noe
sannsynlig noe mindre sannsynlig, men er det kun en promilles sjanse for at verden kollapser, risikoen
trolig større, vil det være russisk roulette å å gjøre det som gjøres må for å balansere
riskutgangspunktet, mest vesentlig oppvarmingen og forsuringen av havet! Hvem vil være terrorist ved
ikke å gjøre sitt, en fiende av verden, ikke venn med egen familie, ikke patriot etc. Tillat oss å være
"reddende engler" og å assistere deg med å komme ignang, vær med i vårt felles verdens og klima
forsvar. Alle som en for fred og global integritet! De 4 områdene av ny Fundamental Global Ordning
som indrastrujturen av global integritet er som følger.
NY FUNDAMENTAL GLOBAL ØKONOMISK VERDENS ORDNING er basert på å produsere et
minimum av mat klær og bolig til alle , alle sammen om å skape verdiene ved ingen voldelig standard,
vegi naturligvis, og gjerne kombinert med en garantert minste lønn ved Global Bank,
NY FUNDAMENTAL INFORMASJON, KOMMUNIKASJON, FORSKNING OG UTDANNELSES
ORDNING er basert på biblioteket av enheten av vitenskap fritt tilgjengelig for alle og gjerne ved
global times redaktør og abonnements ordning Golden Times of integrity!
GLOBALT, RENT, INTET POLITISK DEMOKRATI for å øve demokratisk kontroll med at samarbeidet
ikke takes til inntekt for å representere andre interesser enn de universelle definert av konstitusjonen
som presenterer disse 4 områdene. Der er gitt aksept innen begrensede rammer av æres koder av
integrert vekst å etablere aksjeselskap for å nytte masseproduksjonsøkonomi og dennes
utgangspunkt for finansering, samt å nytt finansiering til å låne penger så å si uten risiko for
foretagendets verdier, Dette er utvidet til å omfatte etablering av nye nasjoner for ved grunnlov å sikre
slike AS og at de alltid nyttes i samsvar med æreskodene av global integritet. Det siste fremmer også
ideen om globalt land ved vårt initiativ for kongelig enhetliggjøring av verdens samfunnet, som også
har kulturelt aspekt og toppet av verdens hovedstad som et globalt universitet og kulturelt møtepunkt
for verdens sivilisasjonens fullbyrdelse!
KULTUR AV GLOBAL INTEGRITET kan være Dagen for individets uavhengighet, vårjevndøgn i Norge
som også markerer starten på vårt universelle referanse år ved biblioteket av global inegritet.Så kan enheten se ut og om oransje er seil satt eller glassvegger, så vises ikke det, kun slik vi mener
kanskje Keopspyramiden så ut, omtrent kun, fordi vi vet ikke hva de hadde å toppe arkitekturen med,
selv om steinblokker også her går bra. Merk at fredspallaset på toppen er vanskelig tilgjengelig ved
konstruksjonen som kan være et fort. Her er skipet vist med 14 parallelle skrog også i oransje og 4m
tykke med en plate i bunn som fungerer som vinge ved at elver av vann renner mellom lasterommene!
7 av disse med 144 leiligheter hver gir et skip med 1008 leiligheter samt hybler på toppen av de 2 -4
ytterste skrogene gir 108 hybler også pr enhet. 1008 flytende miljøbyskip med km høye updraft towers
er et minimum vi realisere for å balansere klimaendringene, slik vi ser det. Risikoen, stor eller liten, er
ikke akseptabel, så man må gjøre en god del for å realisere sin plikt her, naturligvis kombinert med
andre interesser så uansett risiko, som er alt for stor til å ignorere, så gjør man noe bra. Så om 108
000 slike skip er det minste vi må realisere gjerne med rørtransport verden rundt til havs, hvor vakuum
tillater ekstrem hastighet, bedre enn fly! Så om det trengs, og er et minimum så antydes det da at der
er et minimum for deg å jobbe et par timer om dagen og investere både tid, penger og annet i AS,
1008 ved hvert klimaskip og danne et team på noen tusen som tar ansvaret for 1008 AS og bygging
av skipet derved. Være med både på lokalt for skipet nettverksbygging og ved vårt global nettverk er
et must i denne største operasjon tiltenkt samspill mellom folk noen sinne. Dette kan bli artigere enn
annen jobb eller studier ol. og vi antyder at skole, arbeidssted og alle organiseringer er med på
samspillet. Der er globalt, rent, intet politisk demokrati med spørsmål for å sette retning til utviklingen
og råde regjeringer til samspill og dette er del av nettverksbyggingen ved World Constitution of Global
Integrity grunnloven! ikke vær terrorist ved å ignorere at det ikke er akseptabelt å spille russisk roulette
ved å vente å se!
Hva er rammene for klimaskip ved vårt felles verdens og klima forsvar? Det ene er å redusere
temperaturen på jorda, hvor problemet er havet med mange ting som kan skje ved oppvarming som
truer verden med kollaps og å redusere CO2, det siste bla. Ved planting av gårdsbruk og skoger bl.a.
Ved klimaskipenes produksjon av ferskvann ved avsalting ved fordampning og transport ferskvann
ved flygende kuber og ballonger inntil land, millioner av tonn om dagen kanskje, da vann produseres
ved sol og vind energi og updraft tower, kombinert med damp i isolerte ballonger, stående zeppelinere
så å si!Det minste som må til for å balansere temperaturen på jorda kan kanskje bli verdens største
operasjon noen sinne med over 100 000 skip, som er ment å være også flytende byer med 12 km
høye updraft towers, hvilket er et rør inne i ballongen som fører varm luft fra havoverflaten opp og ut
ved at den rer meget varmere enn luften opp og derfor blir sugd ut, gjerne blandet med damp fra
sjøvann slik at ferskvann utvinnes oppe! Luftstrømmen produserer da både ferskvann og energi i
strømmen. Ballongen holder røret oppe ved at bunn er solid ved en kube hele 200m bred! Ekstreme
mengder varm luft ved 100 000 tårn og skip og med diameter i røret, updraft tower, ca 100m og hvor
høyden gir stor temperatur forskjell i seg, avkjøler havet som regulerer temperaturen på jorda. Skyer
kan produseres i riktig høyde fra damp og dempe oppvarmingen av jorda også innrømmer
meteorologisk institutt og ekspert ved universitetet i Bergen stadfestet vår beregning av at over 1
million kv km med aluminiums folie eller soll samlere i seg selv bruker opp varme for kanskje en halv
grad Celsius av verdens temperaturen, det er meget i lys av at et million tall med kv km is fra
havoverflaten er forsvunnet, noe samme effekt negativt altså. Skipet kan ha luftputefartøy i bunn ca 1-
2m av høyden ved hver enhet 108mx108m satt av til dette, så kommer kanskje 5 meter med massivt
skrog i tung betong som stabilitet, parallelle vegger hver 4m, 0,4m tykke holder sier ekspert. På
toppen av dette 12m ca parallelle bygg med 4m avstand ca, 4m brede og hvor avstanden 108m lang
fra front til bake, nyttes til elver ved at vannet presses inn forfra og suges opp bak og blåses ut hvor
ønskelig, slik at man får vinger virkende både i vann og luft 4mx108m og 13 stykk, ved at vann og luft
passerer fortere over enn under, flyge aero og hydro dynamikk. Kuben er 108m høy og kan ha bygg
eller seil satt som vist som også i trakter fanger vinden til vindenergiproduksjon. Trakter kan også
settes i dobbelt så stor kubisk ramme over, men midt på høyden her begynner altså vår zeppeliner om
den ikke nyttes som flygemaskin eller bare til seil, også mulig. Gjøre om energiproduksjonen til vann
produksjon og transport er mulig og bare dette ville være nok, men 1008 AS ved hvert klimaskip er
nødvendig for finansiering og drift bl.a. Og våre kombinasjoner er rikere og bedre, men massiv
reduksjon av temperatur og CO2 er altså starten og langt mere enn bare å forurense eller skade mer,
men litt mindre enn hva man har gjort før. Verden synes å stå i brann og å resignere og nytte dette for
sex og profitt utpressing er totalt upassende og dessverre et problem som kanskje er det største
problemet. Er verden sund nok til at folk flest blir med!? Å produsere meget mere ren energi enn hva
verden bruker i dag i alle former av energi, er et aspekt og vil om man tar over oljeøkonomien, gi lønn
til en milliard personer på klimas skip og skipenes landlige base bl.a. for matproduksjon. 12 grader
varmere i Skandinavia og flere av truslene om plutselig kollaps er ved vannet oppvarming, som økthavnivå 12m, golf-strøm opphør, frigjøring av metan, stopp på oksygen produksjonen mm. FN kan ha
rett men kan ikke spå været neste år og er der mest sannsynlig slik de antar kan det fortsatt være fare
for kollaps av verden 40% sannsynlig i løpet av et par måneder. Så meget er ikke nødvendig for at
verdens økonomien kollapser og mat for en måned har Norge kun sies det, men viktigere har vi
oksygen å puste om det skjer. Uten verdens økonomi, vanskelig å kontrollere og å sette i gang tiltak
som vårt! Det minste vi må gjøre for ikke å være terrorister som spiller russisk roulette med alles
framtid og livsgrunnlag. Ikke å gjøre sitt er svik, å være fiende av verden og egen familie og vi innbyr
til å gjøre kun det som er universelt akseptabelt a must! At folk flest investerer tid og penger i egne
klimaskip AS for å bygge en verden av global integritet er en bra plan. For den enkelte kan det
kombineres med skole eller jobb kanskje.
Verden står i brann, det er lett å være brannmann eller del av hjelpekorpset eller med i vårt felles
verdens og klimaforsvar, en brannmann trenger ikke politikk, religion eller filosofi, han har en oppgave,
brannen må slukkes så snart som mulig. Vi må slukke brannen eller fjerne risikoen. Brannen er så
intens at den generelle temperaturen i hele verden hare økt med 1 grad C og FN sier det er
menneskeskapt. De har gjort generell risikovurdering men ikke sett at der kan være stor risiko for at
verden kollapser neste uke, selv 10% sjanse for det og 90 % for at det hangler og går som de antar, er
total uakseptabel risiko. Så perspektivet verden står i brann er korrekt og kilden til generell økning må
jo helst være større enn økningen, som er stor. Vi har trolig passert 2 og 4 grader + allerede, ikke som
et mål for begrensning om 10 år eller mer, det tar tid å varme opp havet, 3000m dypt! Det hele i
samsvarMED DEN ENESTE STRATEGI SOM FINNES VED VÅRT FELLES VERDENS OG KLIMA
FORSVAR FOR Å BYGGE INFRASTRUKTUREN FOR FRED OG GLOBAL INTEGRITET. DENNE
ER KALT NY FUNDAMENTAL GLOBAL ORDNING OG ER DEN KOMPLETTE ORGANISERING
SOM SKAL TIL FOR AT KLIMAFORSVARET SKAL FUNGERE, INKLUSIVE RENT, INTET POLITISK
GLOBALT DEMOKRATI. NÅR INFRASTRUKTUREN BYGGES MÅ VI VÆRE INGEN VOLDELIG I
FORHOLD TIL SAMFUNN OG MILJØ OG TILPASSNINGEN HVOR MODERNE SAMFUNN OG
TEKNOLOGI ØDELEGGER GIR KLIMAFORSVARET SOM ET BIPRODUKT AV Å REALISERE
SIKKERHETSNETTET FOR ALLE.
Alle er forventet å invester tid og eller penger i klimafond AS, og ved å bygge et eller flere AS hvor
hvert klimaskip skal ha 1008 AS, bygger man klimaskip og en verden av global integritet. 108 av
ASene ved hvert skip er tiltenkt Ny Fundamental Informasjon, kommunikasjon, Utdannelse og
Informasjons Ordning, et av 4 aspekt ved infrastrukturen for verdens fred,, med prosjekt for å gi gratis
PC til alle i hele verden, bygge et nytt internett, Integritynet og tilpasse biblioteket for enheten av
vitenskap til dette. Der er prosjekt på å utvide dette til å være en gratis bil også, som om man ønsker
det kan være bobil ved Ny FUNBDAMENTAL ØKONOMISK VERDENS ORDNING, ET MINIMUM AV
MAT KLÆR OG BOLIG TIL ALLE FOR ØKOOMISK UAVHENGIGHET OG SIKKERHETSNET. (
Kollapser miljøet og verdens økonomien er det kun mat i Norge for en måned sies det!) En god
forretning også fordi gratis bil kan oppgraderes og bli bedre enn det beste man kan tenke seg.
Luftputefartøy, en ring rundt med blader på utsiden, helikopterblader, 2 ringer rundt, går i hver sin
retning. Et uavhengig flysystem til, taket eller oversiden som vinger hvor vind presses inn forfra og
spiser opp luftmotstanden ved at den suges opp bak på vingen og blåses ut, eller under ved luftpute.
Styresystem ved kuben som rør også. 2 uavhengige fly system gir sikkerhet og helikopteret uten
bevegelige deler, man kan ha flere renner oppe for vind og blåse ut luften i motsatte retninger for
helikopterløft, er flysystemet, helikopterbladene, god fallskjerm. Med Pc, telefon, minikjøkken og
mulighet til å gjøre om til bobil, ved telt eller plater i kuben, se logo og om bilen 45 cm høy
2,7mx2m7m med kube på toppen er en god minste gave, vil der være mulighet for oppgraderinger på
mange fronter og her er forretningen som gjør gaven verdt å gi bort, samt at salg av drivstoff er avtalt.
Klimafondet skal ha 50% av aksjekapitalen i alle selskap og overskuddet derved går til utvikling,
administrasjon og garantert minsteinntekt til alle i hele verden. Bilen er kalt Rudolf fordi Klimakirken
har tatt del ansvar for utfordringen og oppfordrer alle til felles spleising og dugnad for å gi et vegi
julemåltid til alle, fremme sunde gaver og miljøvennlig jul på alle vis og koordinere for julenissen en
gave til alle i hele verden, alle gir en og får en ide! Fn og alle lands regjeringer kan samspille om å
garantere skatt, avgifts og tollfritak på gaven og på energi leveranser og garantere oppkjøp av energi
til markedspris for klimaskip produksjon av energi og likeledes for kjøp av rent vann, for de land som
trenger dette, levert fra luften der trengs! Kunne være god sak for klimamøtet i Paris også, da dette er
steg i retning av hurtigs mulig transformasjon avCO2 samfunnet, det som ødelegger verden og tar
uakseptable risiko, Russisk roulette med framtida til alle! Klimaskipet om tak overbygg er seil, kan
altså være en bil for å se nærmere hvordan Rudolf kan se ut.
Et av skips prosjektene er et skip som går like lett i lufta som til sjøs, dvs et flygende hotell og vi
planlegger verdens mest eksklusive hotell for cruise verden rundt, god business, kongresser og
konferanser på topp nivå overalt. Om det kan lande på Mount Everest er usikkert, men ellers praktisktalt hvor som helst, f.eks. parkere som hlyfjellshotell med vidunderlig utsikt og god atmosfære, ved
verdens største byer eller midt i sentrum av disse. London om kvelden, frokost i Delhi, middag i
Himmalaya... Om ballongen, zeppelineren er naturlig, høy zeppeliner for relativt hurtiggående
flygende by, er usikkert, her må oppdrift, fly dynamikk og sikkerhetssystemer sjekkes, minst 2
uavhengige løftesystem som hver for seg kan holde hotellet i lufta, pluss fallskjerm, ved kube eller
pyramide inne i grunnkuben.
Bare betongen i 4m høyt 108mx108m i bunn veier 40 000 tonn, det en zeppeliner 200mx200m maks
kan løfte. Betong tyngden kan trolig halveres, men er gunstig stabilitet , mens ballongen må være høy,
hvor meget noen av kubene kan løfte ved vindkraft som selfly og drage er uvisst, men trolig meget,
men flere km høyt tårn og ballong gir ikke hurtig framdrift selv om luftmotstand kan tilpasses. Hotellet
trenger ikke nødvendigvis å fly fort, selve turen med stop kan være opplevelse og cruise og som
Doewntown abbey, hotellet er et senter for velvære, hvorfor gå andre steder.
Når det gjelder beregninger må dette gjøres for et konkret skip når det har tatt form og har ressurser til
å realiseres. Alle aspekt kan realiseres innen kjente prinsipp og kjent teknologi og selv om til dels
rimelige løsninger har det noen kostbare sider, som kan reduseres f.eks. ved å forberede
masseproduksjon og AS for det. Energi produksjonen må beregnes, men bevis for fortrinn synes like
lite naturlig som sammenlikning av 2 vannfall med fossekraft, like meget vann mens det ene har
dobbelt så stor høyde, minst dobbel energi produksjon er naturlig å anta for omtrent samme
produksjonsutstyr. Beregninger koster og er viktige, men ikke ved våre forprosjekt, hvor konkretisering
av de store kombinasjonene er viktigst, da fordelene synes så åpenbare at man kan antyde å nytte
offentlige midler på gamle alternativer for vindkraft for eksempel, er svindel og økonomisk rot. Våre
vindmøller kombineres med updraft tower energi, sol og bølge energi og mer i ulike kombinasjoner
med store synergieffekter og økonomiske vinster. Man kan i enkelte kuber ha åpen kube med seil satt
slik at det gir trakter og disse kan drive Mississippi dampbåt hjul som settes i gir i forhold til
vindstyrken og slik tar ut mer energi av samme volum luft uten ekstremt dyre 3 blader i vindmøllen og
kuben er optimal økonomisk og konkurrerer lett med vindmølletårn som også er dyre. Her gir kuben
også rom for møllen og i forhold til 50 vindmøller stabler vi 50 vindmøller oppe på hverandre og vinden
blir fort sterkere og sterke ved få meter høyere vindmølle, slik at vindstyrken vinnes også i
regnestykket og dette kan være kuber svært høyt oppe på toppen av zeppeliner, mens vi har funnet
bedre kombinasjoner med zeppeliner og updraft tower man må ha confidensiality agreement for å få
innsyn i. Dokumentere hemmelighetsholdelse altså! Videre nyttes updraft tower vindmøllen i bunn
gjerne til å produsere samlet energi også for de mange mindre vindmøller. åde vindmøllene og
solenergi produksjonen som produserer damp som kan føres inn i den varme luftstrømmen i updraft
tower, som er prinsippet for disse tårnene, luften oppe er meget kaldere så luften suges ut og lager
luftstrøm oppadgående og riktig høye tårn gir effekt bare ved temperaturforskjellen er det å anta, selv
om friksjon også må beregnes. Vindenergien kan også fordampe sjøvann, slik at ferskvann kan
utvinnes samtidig som dampen varmer luftstrømmen i updraft tower.

Å gi en gave til alle i hele verden, alle deltar med å gi og motta en kan være noe så praktisk som en elektrisk bil ved dugnad for å produsere en eller de AS som kan med komputer og online vårt nye internet. Julegaven om så stor er det minste vi kan gi for å ha betydelig effekt på hvit jul ved klimaubalansene. Mens å reise prosjektet er ikke innen rekkevidde, om ikke stort netverk dannes, 1 million innmeldte i kirken i Norge f.eks. Iallefall hovedideen med Hvit Juli ala Vegi Naturlligvis Standard er julemiddag vintersolverv over hele verden, et vegi naturligvis standard julemåletid. Vi blander oss ikke inn  i julefeiringen ellers, ut over å anbefale vegi standard, og legger arrangement før under og etter annet, artig og berikende, enket og lett. Sampill er søkt med åstidsferiinger Together for Peace etablert i 1986 og på noen områder vil dette være mulig. Koordinerig av julegave til alle selv en mindre en fra flytende miløby ved nortdpolen, ville jo være en ekte julenisse verdig, rollen kan skifttes på eller om noen ønsker den permanent og kar noe å bidra med sekretæriat, dvs tid og ressuser til å dokumentere aksept av ansvaret, så kan man søke. Som OL å ha en nasjon eller by til å lede an hvert år er også mulig. Vegidagen er altså vintersolverv ca 21 desember, det andre artige ideer, som for morroskyld kan realiseres. Artige utfordringer og en av dem er vekst i julemusikk, fundamentene for vekst er stabilitet, tilpasningsevne, integrasjon, renselse og vekst og renselse er viktig om vi integrerer julemusikk, fordi typisk for musikk er at det taes til inntekt for ting, f.eks. sexpress og andre urenheter. Et USA for Afrika Gold Nile sankor kunne trenge renselse , men viktigst om de beste i verden gikk i lag... Vi innbyr kunstnere og koordinatorer til å delta i dugnaden. Innmelding i klimakirken er mulig i Norge, bestilling av epostabonnement en mulig oppstart for de utenfor Norge og å arrangere kor lokalt overalt er også en ide, alt etter avtale og kort kurs i æreskodene for global integritet. Hvit jul betyr å gjøre noe med sanden i Sahara, kan bli grønn som juletreet, altså! Guld Nilen er basert på å frakte ferkvann ved klimaskip produksjon opp Nilen og å gjøre Shahara grønn gjerne i samspill med alle land rundtr Nilen og forhåpentligvis som egen nasjon med mer enn klimaskip forankring. 1 million innmeldte i klimakirken i Norge ville være et fundament for sukksess globalt, så vi har kampanje hvor alle finner 4 nye som grunn ide. Vi har ikke sjekket nøye men det er hvist ca 700 kr pr år i offentlig støtte pr innmeldt og dette får innmeldte som aksjer i et klimaskip AS. En annen god ide er å selge eller leie ut juletrer som ikke er kappet med som oppbevares i jord og som kan settes ut i hage eller skog, samt å organisere klimatoalett for å gi gjødsel til trær, fra skoger av bambus er en ide fordi de vokser fort og kan nyttes i flygende kuber, bl.a. Kimatoalett til trær, ikke mat gjødsling, fordi piller og kjemikalier i folk er så sterk konsentrert... En bil til alle med luftputefartøy ordning og helikopter løft, logoen med diameter 2,7m som utgangspunkt og gjerne også klimaskipet, er en fortreffelig forretningside også som gave til alle, for klima AS som produserer for integrert vekst i transformasjon av dagens ødeleggende forurtensnings organisasjon. Det er artig julenissen vil da få en ekte rolle i verden med flygende kuber, hvem har ikke sett en julefilm med et magisk øyeblikk hvor man må innrømme at julenissen er virkelig. Om han som fantasi også har en realitet ut over å ha en klar rolle, er uvist, nå er iallefall tiden inne til å fremme hvit jul i Norge, hvor det har vært grått og sansynlig kan bli grått.

Send mail til anand@hotmail.no med tema, kun: "klimakirkeinnmelding"
oppgi navn og adresse og eneste melding, "jeg melder meg herved inn i klimakirken", og det er lett og greit å administrere. Bestill gjerne et julenyhetsblad, avgift 50 kr, som sikrer at vi har dekning om mange tusen melder seg på med engang. Klimakirken er strukturert slik at der er ingen grunner til ikke å melde seg inn, alt er universelt akseptabelt. Litt mot for å samspille med julenissen....

Ved klimakirken har Anand som redaktør av Golden Times et epostkurs og bibliotek for spørsmål om Grunnlovens Ånd også i forhold til statsreligionen, prøvd fjernet ved ugyldig grunnlovsendring. Golden Times redaktører er som en med internet hjemmeside, internet støtter ikke hjemmesidens innhold, kun opprettholder presentasjonen teknisk og Golden Times opprettholder hvilken debatt som helst ved biblioteket for enheten av vitenskap, intet politisk eller religiøst. Klimakirken støtter vegi naturligvis standard og fremmer å bygge et klimaskip for å realisere disse verdier. Forsvar av landet ved kampanje for statsreligionen og grunnloven med forberedelser av Folkevalg, ikke hemmelig folkeavstemning, burde kunne være et bra samlingstema for folk i landet og innmelding vil i klimakirken vil gi epostkurset til 1008kr for kun 108 kr, basert på forventet statsstøtte. Der er provisjon 36 kr for den som verver 4, altså 144 kr pr 4, slik at utgiftene kan taes inn ved å danne en Studiegruppe på 5 eller fler, om ikke i familie av personer av samme kjønn danner grupper på 5.
Klimaskipet kirken ønsker å bygge gir timeshare for områder som både kan nyttes til kirke og Norges Grunnlovsrett Universitet!
I forhold til Vigi Naturligvis,( se 1008-108.webs.com), og biblen er det artig åse at ikke bare sier bibelen at vegi kost er for folk, men også at blodig mat skal man ikke spise, den hellige ånd av ahimsa ingen vold og enhet i det som er laga heil, det heillage ( unity of diversity, unity or union or yoga).
Velkommen med!

Klimakirken

Planlegger å bygge et klimaskip med kapell og hall 144mx144m med mange rom I veggene rundt hallen I 9 etasjer og klimaskipet er planlagt som en flytende by og ny nasjon som Vatikanet! Et klimaskip er ment å være delløsning på problemet med klimaendringer kalt global oppvarming og andre forstyrrelser av miljøet inklusive genetisk. Det er derfor navnet klimakirken er godt, man må holde skapelsen hellig, og klimaskipet ved avtaler kan nytte logoen for Global Integritet i sitt flagg Klimakirken er både en kirke som respekterer skapelsens integritet som gitt av Gud så vel som en kampanje for å beskytte vår felles verden. Ødeleggelser av verden genetisk, ved økosystemene eller miljøet eller ved samfunnet ved verdens økonomi med biprodukt verdens fattigdom med statistikk som vitner om 50 000 barn som dør hver eneste dag og er der strategier for å møte som utfordringer og åpenbart det haster. Kirken gratulerer Klimafondet av Integrert vekst og Vårt Felles verdens forsvar ved muligheter for samspill om å redde verden. Kirken støtter Klimakampanjen og respekterer begrepene global integritet og integrert vekst ved det helhets vitenskapelige foretagendet! Hvordan kan Klimakirken samle alle kristne kirker, alle kristne, og alle religioner og deres tilhengere til samling om en felles ingen voldelig aksjon. Enkelt, ved å respektere at en persons forhold til gud er noe fellesskapet ikke blander seg inn i, det er personlig og ved å opprettholde få og svært universelle religiøse sannheter som utgangspunktet for fellesskapet. Det helhets vitenskapelige foretagendet er ikke religiøst eller politisk ved vårt felles verdens forsvar, det er derfor lett for alle å være med uten å komme i konflikt med slike verdier. Kirken kan bygge et klimaskip i samsvar med de standardiserte program for dette hvor målet er å bygge 108 000 skip. «Jeg er veien, livet og sannheten» er et slikt felles utgangspunkt, hvor jeg er, vi er, du, er, dere er veien livet og sannheten, er første forståelse og hvor andre forståelser er personlig, uten innblanding fra kirken. Det andre er: «etablert i væren, livets rene eksistens, utøv handling»» det første av Jesus og dette fra Bhagavad Gita og begge sier noe det samme! Begge kan forståes som god universell livsfilosofi vanskelig å være uenig i, eller være mere personlig religion. Begge er tatt med for å gi perspektiv på klimakirkens universalitet. Etablert i væren, i livet, sannheten og veien, utøves handling som er livsfremmende med ingen aksept av vold og som ivaretar felleskapets interesser, men også interessen av å bygge rikdom for en selv. Kirken opprettholder en Gull Pyramide som ikke er ulovlig pyramidespill for sine medlemmer som kan nyte godt fortjenestepotensial ved pyramidekampanjen. Klimaskipet bygges med en pyramide. Dette fordi nettverks salg naturlig integreres i nettverksbyggingen som er klimakampanjes formål. Det å samle folk flest i verden samlet om byggingen av infrastrukturen for global integritet! Det synes greit å gjøre Gull Pyramiden lovlig i alle land, men den nye nasjonen vil trygge alles interesser ved Grunnloven også! Kirken støtter å fremme politiske Klima Parti innen rammen av demokratiet i verdens demokratiske land. Kirken er ikke del av vårt felles verdens forsvar eller det helhets vitenskapelige foretagendet, men er med på dets program. Grunnlegger av Kirken er Rajananand Dhananjaya som er autoritet på begge områder og på dugnad har gjort avtalen mellom kirken og fondet mulig, alle som vil kan søke om slik avtale og skip for sjakkspillere, et for meditasjon og, for cricket etc. er forberedt også, 108 000 skip er altså planlagt! Den Jødiske tradisjon om å gi tiende, å gi 10 % av ens tilganger og rikdom til kirken, ønsker vi medlemmer velkommen med på og gjerne ved at gavene registreres som aksjekapital i sunde selskap som på beste vis trygger en god sparing for aksjonær! Men ren gave av tiende er det beste både for giver og for kirken som ved gaver kan sikre fondets 50 % aksjer i selskaper ved kontanter! Et klimaskip skal ha 1008 AS og 108 Ministerier av byregjeringen! Norges Grunnlov vil bli modell for den flytende nasjonens grunnlov som også integrerer World Constitution of Global Integrity! Grunnlovens verdier er ikke vel integrert i det norske samfunnet, slik at fullbyrdelsen av begrepet demokrati er utfordringen også. Klimakirken er etablert og vi innbyr alle til å melde seg inn og slik at statsstøtten som følger hver innmeldt, kanskje et sted mellom 500 og 1000 kr pr år kommer klimasaken til gode ved at de kirker og templer som bygges, bygges ved og med klimaskip, som hver har 1008 aksjeselskap. Krikens rolle som universelt utgangspunkt for at mange lett kan gå sammen i en stor kirke er basert på at kirken ikke blander seg inn i eller dikterer personlig forhold til Gud, hvilket anses som et personlig anliggende og at kirken kun står samlet om kjerne verdier i forholdet til livet som helhet og folks forhold til disse som verdier som er viktige og ikke økonomi, politikk, intellektuelle forståelser etc. Klimakirken vil beskytte livets integritet, familiens integritet, miljøets integritet, genetisk integritet i motsetning til genetisk manipulering og ødeleggelse av miljøet ved forurensning og miljøubalanser. Den som melder seg inn herved tegner seg for et lån ved kjøp av en obligasjon eller flere og denne varer i 9 år uten renter, men første år blir lånebeløpet utbetalt i aksjer i et klimaselskap og forutsatt statsstøtte ved innmeldelsen blir også lunet utbetalt i sin helhet i aksjer andre året, begge år minus 10 % til dekning av administrasjons utgifter, deretter hvert år blir hele utbetalingen fra staten  betalt innmeldte i form av aksjer og fra kirkens side hvem som eier aksjene er uvesentlig så lenge beløpet disponeres til klima AS virke ved klimafond selskap hvor stiftelsen eller fondet skal eie 50 % av aksjene for å kontrollere nettopp det.                                 Holder Guds skaperverk hellig og er til for å beskytte global integritet og gjenbygge global integritet der miljø er i ubalanse og genetisk ødeleggelse forstyrrer. Det synes som om det er stort hastverk, fordi risikoen er stor og kirken inngår i nettverket for globale folkeavstemninger ved vårt felles verdens forsvar og andre stiftelser. For innbetaling av 324 kr som lån forutsatt statsstøtte assisterer INB ved konto: Institutt NB, postboks 22, 7400 Trondheim, konto 0531 1683804   IBAN NO30 0531 1683804, BiC  DNBANOKKXXX  Merk innbetalingen «Klimakirkeobligasjon.» Klimapartiet støttes av INB som gir et eAbonnement til innmeldte. Man kan velge ikke å sende 324 kr og få andre året utbetalt 320 kr (statsstøtten forutsatt som er ca. 320 kr) i form av aksjer ved klimaskip AS og visstnok beløp fra kommunen også! Alle som er med oppfordres til å inspirere 2 andre til deltagelse og betale for deres nyhets brev og registrering ved innmeldelse eller kun epostliste! Nyhetsbrevet om mailadresse er oppgitt koster 12 kr. Kun og de fleste ser intet økonomisk spørsmål i å betale for 2 24 kr.+ porto. 2 så snart som mulig er utfordringen, gjerne samme dag; 2-4-8-16 … I guld pyramiden er der et pyramidalsk fortjeneste potensial ved risikoen av 324 kr! Hva med 800 000 ved å finne 2 andre som gjør likeså halvparten utbetalt kontant, resten i klimafond AS aksjer! Ved suksess åpnes bedre pyramidemuligheter for framtiden også for personlig bygging av ren rikdom. Forutsatt innmeldt samtidig kan nyhetsbrev sendes som brev forutsatt og ved første statsstøtte. Ellers er 59 kr basert på at epostadresse finnes for nyhetsbrev pr mail. Klimakirken støtter klimafondet og –Skandinavisk Klimafond av Integrert Vekst støtter ikke partiet og kirken spesielt, ut over med standardisert program hvor alle partier, kirker, organisasjoner, skoler etc. er velkommen til å være med for eksempel å bygge klimaskip Klimafondet, se: 108-1008.webs.com, om klimapartiet og antikristelig endring eller forfalskning sa der er totalforbud mot fjerning av prinsipp, se: forsvar.page.tl

Søknad om innmelding i trossamfunnet og kirken; Klimakirken ved Rajananand Dhananjaya, Kirken respekterer mitt personlige forhold til Gud som en privatsak og opprettholder fellesskap for å fremme global integritet eller balanse for klimaendringene.             Mitt navn er

______________________________________

Adresse_______________________________

______________________________________

___________________@_________________   Jeg er ikke innmeldt i annet tros samfunn eller har sent melding om eller sender innen en uke om utmeldelse fra slikt eller annen kirke før eller samtidig med denne søknad, slik at klimakirken oppnår statsstøtte i Norge i samsvar med ovenstående. Kirken dekker utgifter ved administrasjon av søknad om offentlig støtte og regnskap av statsstøtten og resterende går til innmeldte minus 10 % og så går 90 % tilbake av støtten til innmeldte. Valgfritt om denne tas ut i aksjer i klimafond AS eller om den nyttes til den gylne pyramide, guld pyramiden eller begge deler 50 %.50 % av innmeldtes konto. Personnummer oppgis for søknaden om statsstøtte og med forventning om fortrolighet i annen sammenheng, som er gitt regel for alle som deltar. Personnummer:

 _____________________________________ (Ja Nei – stryk det som ikke passer i det følgende og stats støtte til kirken er antatt å være ca. 400 kr pluss tilsvarende beløp fra kommunen, hvert år.)  Jeg låner kirken 324 kr, og konto i høyre marg kan nyttes. Forutsatt statsstøtten betales dette tilbake 100 % kontant andre året og så hvert år deretter utbetales 90% etter spleising på administrasjon av statsstøtten er fratrukket, men da beløpet i form av aksjer i klimafond selskap noe som også er fotutsatt statsstøtten. Ja Nei                                   Jeg ønsker 90 % i samsvar med ovenstående i aksjer hvert år og gir kirken 10 % Ja Nei               Jeg ønsker halvparten utbetalt i aksjer og resten ved guld pyramiden som er nettverkssalg av viktig ting innen klimakampanjen. Ja Nei                                Jeg ved statsstøtten ønsker også å kjøpe en CD tilsendt ved rekommandert brev mot 324 kr og sender disse til Instituttas konto som lån!   Ja Nei   og som del av Guld pyramiden Ja Nei               Kirken støtter klimapartiet og jeg ønsker partiet velkomment som alternativ ved Stortingsvalg i Norge nå og neste år!   Ja Nei                              ___ 2014 Underskrift;

_________________________________

Aldersgrensen er 15 år sier fylkesmannens kontor og yngre må altså ved søknad om innmelding ha foreldres underskrift og eller bevitnelse av underskriften ved den som registrerer

 

 

Bevitnelse av underskrift og eller foreldres samtykke er ved Navn og tittel: Dato og underskrift som er ved bevitnelse av innmelding ved den som registrer.

_________________________ 2014

Ps. Innmeldte plikter eventuelt samtidig å fremme utmelding om registrert annet sted og eventuelt betale innen en uke eller 2!

Klimakirken Vedtekter i Norge

1.     Klimakirkens leder er Rajananand Dhananjaya og formål, fellesskap om skapelsens integritet basert på respekt for enhver deltagers personlige forhold til Gud, gjør at folk fra flere religioner og kirker kan samles og vedtektene kan ytterligere tilpasses norsk lov.

2.     Styret velges  demokratisk og har kun ansvaret for praktisk organisering av samspill for skapelsens integritet, hvis eneste rolle er å bygge AS ved Skandinavisk Klimafond av Integrert vekst, AS som fremmer balanse for klimaendringer og bygging av kapell, kirkebygg, katedraler for meditasjon og bønn og undersøkelse av kirkens enkle og universelle utgangspunkt.

3.     Kirken aksepterer klimafondets rammer for bygging av klimaskip, hvor katedral, kapell eller kirke kan nyttes ved timeshare. Kirken som forblir innen universelt utgangspunkt uten tillegg rent filosofisk eller teoretisk, har globale ambisjoner og oppfordrer folk til å gi tiende til kirken ved å investere i klimaskip AS. Klimaskip er del av komplett strategi for å balansere klimaendringene og klimafondet er ikke involvert i kirken ut over ved innbydelse til alle kirker, organisasjoner, skoler etc. om samspill for å redde verden. Kirken støtter blant annen ved å bygge nettverk for dette samspill og nytter nettverksdannelse til nettverkssalg med fortjenestepotensial for de som deltar. Hvem som eier aksjene så lenge klimafondet har 50% ved alle AS betyr ei meget, så lenge tilskuddet av penger eller andre verdier, som arbeide mot aksjer i betaling, betyr ikke meget. Verdens fattigdomsspørsmål er del av utfordringene ved nevnte strategi og katedral kan f.eks. drives som AS.

4.     Personinformasjoner skal beskyttes og ikke nyttes til annet en kirkens rolle med unntak av at nettverksbygging kan være del av klimafondet, som også beskytter epostlister ol. mot misbruk på samme vis. Alle som deltar i stafetten eller administrasjon og bevitnelse av nettverksbyggingen i flere ledd, plikter å beskytte deltagerne mot misbruk av personinformasjoner og ikke gi videre utenfor nettverksrutinene, og personinformasjon, som epostadresser, skal aldri nyttes til annet enn rutiner ved nettverket.

5.     Der skal være minimum 3 innmeldte i følge staten for å oppnå statsstøtte og denne utbetales den innmeldte minus administrasjonskostnader eller 10%, som aksjekapital. Kirkens økonomiske og praktiske rolle ivaretas derfor av AS og slik blir kirken uavhengig av økonomiske verdier. Administrasjon av gaver og bidrag er ved kirkens sekretariat som profesjonelt bør sikres mot misbruk, kun selvkost altså og sekretariatet kan ha eget styre, kun deltid og må akseptere kontroll ved klimafondets bevitnelse og kirkens eget styre.

Vi søker de som vil delta i styret fylkesvis, kommunalt nivå, nasjonalt og internasjonalt og i Jubileumsåret søke å utlede hva som kan være en modifikasjon av statskirke begrepet, fra Luthersk karakter til Hodos som holder Jeg er Veien, Livet og Sannheten som et minste felles multiplum. Der er kun adgang til å modifisere eksisterende prinsipp og paragrafer, ikke fjerne eller legge til nye, kan Grunnlovens § 112 sies å være et absolutt påbud om. Statlig eiendom overført til stiftelse og ugyldig fjerning av statsreligionen kan sies å være antikristelig forfalskning av vår Grunnlov eller ved § 112 noe annet enn det norske folks Grunnlov synes vi folk bør undersøke som spørsmål. Partiene holdes ansvarlig og er det å anta og trykkefriheten i Norge f.eks. er slik at ringeakt for loven og sedelighet i Luthersk ånd, gjør Narvesen porno eller hva man lærer i skolen for brudd på trykkefriheten, også kirkens aksepterte heterofile i forhold til homofile debatt. Vi ønsker innmeldte velkommen i koordinerende grupper for å vurdere disse spørsmål, så vel som forsvar av landet ved ingenvoldelig oppbygging av miljøets integritet. Som julemåltid anbefales klimavennlig muslikake, havregryn tilsatt kokende vann og pulveriserte nøtter, hassel, mandel, valnøtt, cashewnøtt. Grøten i kakeform stekes i oliven og eller sesam olje med krydder som ingefær og gjerne som tradisjonelt eller f.eks. bakt potet most sammen med avokado. Festen starter med ahimsa dagen vintersolverv og en renselse av juletradisjonen. Men ellers blander ikke kirken samfunnet seg inn i folks liv ut over å fremme at vi slutter å være del av problemet ved ingen vold mot miljøet og gjør det som gjøres må sammen for å bygge opp tapt integritet, da det kan se ut som miljøet har kollapset alt, det tar bare litt tid for skaden manifesterer seg i reelle endringer, som det tar tid å varme opp det 3000m dype havet. Vi har her vist at klimakirken er en lett mulighet for alle og at der er ingen grunn for ikke å melde seg inn og for de som ønsker delaktighet i klimafondets bygging av aksjeselskap kan statsstøtte ved hver enkeltes innmelding registreres som dennes aksjekapital, for eksempel ved bygging av klimaskip med katedral eller Grunnlovsrett Universitet. Innmelding bør eventuelt ha samtidig utmelding om registrert annet sted. Synes å være å gjøre alle i Norge en tjeneste til alle, ekte Grunnlovs utvikling, ikke retablering av statsreligionen, men stadfestelse og forbedring. 
Miljøkonfirmasjon
som FNs klimapanel sier, barn har ikke stemmerett og politkere verden rundt tar ikke deres hensyn i klima og miljøsammenheng, etter som barna har størst risiko ved ødeleggelser av miljøet.
Klimakirken innbyr derfor til innmelding i trossamfunnet for å fremme bedre miljø og for å lære om hvor viktig det er å være veltilpasssret og ikke ødelegge. Ingen vold er første prinsipp for religion og her i klimasammenheng, men også i vegetarsammenheng selv om vegi stadard utgangspunkt er baset på standard som er i miljøets interesse og akseptabelt for det som alle kan være med på å produsere for alle i et felles sikkerhets nett for alle, infrastrukturen av global integritet og verdens fred. Klimauniversitetet tar også sikte på språkundervisning i Engelsk ved klimaskip som går mellom Norge og England og at de flere hundredetusen som melder seg inn ved konfirmasjonsarrangementene, finansierer ved statsstøtten klimaskipbyggingen som også ellers gjøres på dugnad. Konfirmasjonen fremmer også samspill om Hvit jul hvor alle i hele verden gir og mottar en eller 2 gaver og ved veginaturligvis standard julemåltid. Stor dugnad for å gi feiringen til hverandre gir oss en ukes jukefeiring naturlig, fra vinterjevndøgn til 1 januar. hvit jul i Afrika betyr sans og muligheten til å gjøre Shara grønn ved klimaskip som produserer det vann som trengs samt flygende transport av vann til ørkenen og de 1 milliard vi håper i arbeide ved klimaskip jobber 50% på land bl.a. ved bygging av miljøbyer og å gjøre Sahara grønn. Tar vi over oljeøkonomien i produksjon av mange ganger den energi som bruks i dag, gir det lønn til 1 milliard, her er det infrastruktur og 1008 AS ikke bare energiproduksjon, som skal gi momentum til transformasjonen i unntakssituasjonen hvor verden er i desperat behov for å etablere global integritet og fjerne risikoaspektene i dag. Om verdens økonomien kollapser, er Norge ekstrent utsatt, om det er ved kollaps av golfstrømmen, ting tyder på det kan skje, da har vi mat for en måned og matproduksjon kollaps... Sikkerhetsnet også påkrevd for verdens rikeste land. Selvsagt vårfest ved konfirmasjon i mer tradisjonel sammenheng og litt kunskap om allminnelig dannelse i balanse til senuiliteten selv tenåringer synes å dele når det gjelder skammen å drikke seg full for å omgåes andre og slikt. En anstendig dvs praktfull sermoni i mer borgelig konfirmasjons karakter og om konfirmantens familie melder seg inn i klimakirken som kan oppnå statstøtte, kan vi generøst gjøre festen minneverdig. Når partiene har unnlatt å støtte unges framtid, bør iallefall familien gjøre det syns vi. Der vil være en festbillett å betale, men ved statstilskudd vil denne returneres og selvsagt famile kan som tradisjonelt også ha privat fest for familien. Men familien skades ikke å nyte et godt vegi måltid. Dette kom til ved en debatt en natt på en kafeteria, men har man dannelse og utgifter dekket, er det lett å tilse at et anstendig arrangement til sermoniell invielse av unge i samfunnet.

Hva er rammene for klimaskip ved vårt felles verdens og klima forsvar? Det ene er å redusere temperaturen på jorda, hvor problemet er havet og å redusere Co2, det siste bla. Ved planting av gårdsbruk og skoger bl.a. Ved klimaskipenes produksjon av ferskvann ved  avsalting og transport av saltvann ved flygende kuber og ballonger, millioner av tonn om dagen kanskje, da vann produseres ved sol og vind energi og updraft tower, kombinert med damp i isolerte ballonger, stående zeppelinere så å si! Det minste som må til for å balansere temperaturen på jorda kan kanskje bli verdens største operasjon noen sinne med over 100 000 skip, flytende byer med 12 km høye updraft towers, hvilket er et rør inne i ballongen som fører varm luft fra havoverflaten opp og ut ved at den rer meget varmere enn luften opp og derfor blir sugd ut, gjerne blandet med damp fra sjøvann slik at ferskvann taes ut oppe! Luftstrømmen produserer da både ferksvann og energi i strømmen. Ballongen holder røret oppe ved at bunn er solid ved en kube hele 200m bred! Ekstreme mengder varm luft ved 100 000 tårn og skip og med diameter i røret, updraft tower, ca 100m og hvor høyden gir stor temeratur forskjell i seg, avkjøler havet som regulerer temperaturen på jorda. Skyer kan produseres i riktig høyde fra damp og dempe oppvarmingen av jorda også innrømmer meterologisk instiutt og ekspert ved universitetet i Bergen stadfestet vår beregning av at over 1 million kvkm med alluminiums folie eller sollsamlere i seg selv bruker opp varme for kanskje en halv grad Celsius av verdens temperaturen, det er meget i lys av at et million tall med kvkm is fra havoverflaten er forsvunnet, noe samme effelt negativt altså. Skipet kan ha luftputefartøt i bunn ca 1-2m av høyden ved hver enhet 108mx108m satt av til dette, så kommer kanskje 5 meter med massivt skrog i tung betong som stabilitet, parralelle vegger hver 4m, 0,4m tykke holder sier ekspert. På toppen av dette 12m ca parralelle bygg med 4m avstand ca, 4m brede og hvor avstanden 108m lang fra front til bake, nyttes til elver ved at vannet presses inn forfra og suges opp bak og blåses ut hvor ønskelig, slik at man får vinger virkende både i vann og luft 4mx108m og 13 stykk, ved at vann og luft passerer fortere over enn under, flyge aero og hydro dynamikk. Kuben er 108m høy og kan ha bygg eller seil satt som vist som også i trakter fanger vinden til vindenergiproduksjon. Trakter kan også settes i dobbekt så stor kubisk ramme over, men midt på høyden her begynner altså vår zeppeliner om den ikke nyttes som flygemaskin eller bare til seil, også mulig. Gjøre om energiproduksjonen til vann produksjon og transport er mulig og bare dette ville være nok, men 1008 AS ved hvert klimaskip er nødvendig for finansiering og drift bl.a. Og våre kombinasjoner er rikere og bedre, men massiv reduksjon av temperatur og CO2 er altså starten og langt mere enn bare å forurense eller skade mer, men litt mindre enn hva man har gjort før. Verden synes å stå i brann og å resignere og nytte dette for sex og profitt utpressing er totalt upassende og dessverre et problem som kanskje er det største problemet. Er verden sund nok til at folk flest blir med!? Å produsere meget mere ren energi enn hva verden bruker i dag i alle former av energi, er et aspekt og vil om man tar over oljeøkonomien, gi lønn til en milliard personer på klimasskip og skipenes landlige base bl.a. for matproduksjon. 12 grader varmere i Skandinavia og flere av truslene om plutselig kolaps er ved vannet oppvarming, som økt havnivå 12m, golfstrøm opphør, frigjøring av metan, stopp på oksygen produksjonen mm. FN kan ha rett men kan ikke spå været neste år og er der mest sansynlig slik de antar kan det fortsatt være fare for kollaps av verden 40% sansynlig i løpet av et par måneder. Så meget er ikke nødvendig for at verdens økonomien kollapser og mat for en måned har Norge kun sies det, men viktigere har vi oksygen å puste om det skjer. Uten verdens økonomi, vanskelig å kontrollere og å sette igang tiltak som vårt! Det minste vi må gjøre for ikke å være terrorister som spiller russisk roulette med alles framtid og livsgrunnlag. Ikke å gjøre sitt er svik, å være fiende av verden og egen familie og vi innbyr til å gjøre kun det som er universelt akseptabelt a must! At folk flest investerer tid og penger i egne klimaskip AS for å bygge en verden av global integritet er en bra plan. For den enkelte kan det kombineres med skole eller jobb kanskje.
Verden står i brann, det er lett å være brannmann eller del av hjelpekorpset eller med i vårt felles verdens og klimaforsvar, en brabbmann trenger ikke politikk, religion eller filosofi, han har en oppgave, brannen må slukkes så snart som mulig. Vi må slukke brannen eller fjerne risikoen. Brannen er så intens at den generelle temperaturen i hele verden hare økt med 1 grad C og FN sier det er menneskapt. De har gjort generell risikovurdering men ikke sett at der kan være stor risiko for at verden kolapser neste uke, selv 10% sjanse for det og 90 % for at det hangler og går som de antar, er total uakseptabel risiko. Så perspektivet verden står i brann er korrekt og kilden til generel økning må jo helst være større enn økningen, som er stor. Vi har trolig passert 2 og 4 grader + allerede, ikke som et mål for begrensning om 10 år eller mer, det tar tid å varme opp havet, 3000m dypt!
Et av skips prosjektene er et skip som går like lett i lufta som til sjøs, dvs et flygende hotell og vi planlegger verdens mest eksklusive hotell for cruise verden rundt, god business, kongresser og konferanser på topp nivå overalt. Om det kan lande på mount everest er usikkert, men ellers praktisk talt hvor som helst, f.eks. parkere som hlyfjellshotell med vidunderlig utsikt og god atmosfære, ved verdens største byer eller midt i sentrum av disse. London om kvelden, frokost i Delhi, middag i Himmalaya... Om ballongen, zeppelineren er naturlig, høy zeppeliner for relativt hurtiggående flygende by, er usikkert, her må oppdrift, flydynamikk og sikkerhetsssystemer sjekkes, miunst 2 uavhengige løftesystem som  hver for seg kan holde hotellet i lufta, pluss fallskjedrm, ved kube eller pyramide inne i grunnkuben.

Bare betongen i 4m høyt 108mx108m i bunn veier 40 000 tonn, det en zeppeliner 200mx200m maks kan løfte. Betong tyngden kan trolig halveres, men er gunstig stabilitet , mens ballongen må være høy, hvor mege noen av kubene kan løfte ved vindkraft som selfly og drage er uvisst, men trolig meget, men flere km høyt tårn og ballong gir ikke hurtig framdrift selv om luftmotstand kan tilpasses.Hotllet trenger ikke nødvendigvis å fly fort, selve turen med stop kan være opplevelse og cruise og som Doewntown abbey, hotellet er et senter for velvære, hvorfor gå andre steder.

Når det gjelder beregninger må dette gjøres for et konkret skip når det har tatt form og har ressuser til å realiserss. Alle aspekt kan realiseres innen kjente prinsippp og kjent teknologi og selv om til dels rimelige løsninger har det noen kostbare sider, som kan reduseres f.eks. ved å forberede masseproduksjon og AS for det. Energi produksjonen må beregnes, men bevis for fortrinn synes like lite naturlig som samkenlikning av 2 vannfall med fossekraft, like meget vann mens det ene har dobbelt så stor høyde, minst dobbel energi produksjon er naturlig å anta for omtrent samme produksjonsutstyr.Beregninger koster og er viktige, men ikke ved våre forprosjekt, hvor konkretisering av de store kombinasjonene er viktigst, da fordelene synes så åpenbare at man kan antyde å nytte offentlige midler på gamle alternativer for vindkraft for eksempel, er svindel og økonomisk rot. Våre vindmøller kombinerres med updraft tower energi, sol og bølge energi og mer i ulike kombinasjoner med store synergieffekter og økonomiske vinster. Man kan i enkelte kuber ha åpen kube med seil satt slik at det gir trakter og disse kan drive missisippie dampbåt hjul som settes i gir i forhold til vindstyrken og slik tar ut mer energi av samme volum luft uten ekstremt dyre 3 blader i vindmøllen og kuben er optimal økonomisk og konkurerer lett med vindmølletårn som også er dyre. Her gir kuben også rom for møllen og i forhold til 50 vindmøller stabler vi 50 vindmøller oppe på hverandre og vinden blir fort sterkere og sterke ved få meter høyere vindmølle, slik at vindstyrken vinnes også i regnestykket og dette kan være kuber svært høyt oppe på toppen av zeppeliner, mens vi har funnet bedre kombinasjoner med zeppeliner og updraft tower man må ha confidensiality agreement for å få innsyn i. Dokumentere hemmelighetsholdelse altså! Videre nyttes updraft tower vindmøllen i bunn gjerne til å produsere samlet energi også for de mange mindre vindmøller. åde vindmøllene og solenergi produksjonen som produserer damp som kan føres inn oplandes inn i den varme luftstrømmen i updraft tower, som er prinsippet for disse tårnene, luften oppe er meget kaldere så luften suges ut og lager luftstrøm oppadgående og riktig høye tårn gir effekt bare ved temperaturforskjellen er det å anta, selv om friksjon også må beregnes. Vndenergien kan også fordampe sjøvann, slik at ferkvann kan taes ut samtidig som dampen varmer luftstrømmen  i updraft tower.


Kontoen over kan også nyttes til å bestille Anands nyhets brev til 20 kr, man sender beløpet og oppgir epotadresse med beskjed: nyhetsbrev avgift og tema ønsket, intet annet og følger opp med stadfestelse av innbetaling til anand@hotmail.no.
Rajananand Dhananjaya postboks 22, 7400 Trondheim, konto 0532 166 7831

 


Today, there have been 1 visitors (4 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free